Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska i wniesienia uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin