Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

Rada Osiedla Żelechowa na ostatnim posiedzeniu przyjęła Uchwałę wnoszącą uwagi do najważniejszego dokumentu planistycznego Szczecina. Jeżeli chodzi o jednostki planistyczne na naszym Osiedlu w projekcie dokumentu uwzględniono wiele ze zgłaszanych od lat przez mieszkańców i radnych postulatów. Nie mniej dzięki przychylności dyrekcji i zaangażowaniu pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta, mogliśmy jeszcze przekazać stanowisko Rady w sprawie terenu starego stadionu Stali Szczecin, gdzie proponujemy pozostawienie zapisów dotyczących funkcji sportowej i rekreacyjnej oraz terenów nadrzecznych, gdzie wnosimy, o zapisy umożliwiające umożliwiające dostęp do Odry w celach rekreacyjnych. Przy okazji serdeczne podziękowania kierujemy do Radnego Andrzeja Wiszniewskiego za wsparcie merytoryczne. Jednocześnie informujemy, że projekt Studium wraz z załącznikami zostanie opublikowany na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w dniu wyłożenia, tj. 1 grudnia 2021r. http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50707.asp oraz na stronie internetowej Biura Planowania Przestrzennego Miasta: https://bppm.szczecin.pl/

Natomiast na najbliższym posiedzeniu 24 listopada zajmiemy się wnioskami do Budżetu Miasta.